Polityka Ochrony Danych Osobowych


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że :

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU PASJA Aleksandra Porwolik, ul. Partyzantów 53, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 937-183-77-83, regon 240645840, adres e-mail: pasja@ms.pl, strona: www.pasjams.pl; tel. 33 814 01 99, tel. 502 770 216.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapotrzebowania na sporządzenie i otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, dokonania zakupu / sprzedaży, dostawy materiałów, wykonania umowy, obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej i serwisowej oraz usług będących przedmiotem działalności Administratora oraz spełnienia wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Podstawą prawną jest art.6 ust.1b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, dokonanie zakupu / sprzedaży, dostawę materiałów, wykonania umowy, obsługi gwarancyjnej, pogwarancyjnej i serwisowej oraz usług będących przedmiotem działalności Administratora oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji w/w czynności. Przekazanie danych jest dobrowolne, Administrator dołoży wszelkich starań aby przekazane dane były chronione zgodnie z prawem.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

  prawo do informacji, dostępu do danych osobowych, do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”, do ograniczenia przetwarzania, do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu, do przenoszenia danych osobowych, do sprzeciwu, do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 7. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).